Gratis frakt på köp över 1 000 kr

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Följande villkor och bestämmelser beskriver ramarna för de kommersiella förhållanden som kan uppstå mellan kund och Whatelse Group Aps vid kundens användning av webbshopen (www.whatelse.se)

När kunden har ingått ett avtal om köp av en produkt eller ett värdebevis (hädanefter benämnt produkt/värdebevis) (till t ex en upplevelse) hos Whatelse Group ApS sparar Whatelse Group ApS information om beställningen i 5 år.

Kunden kan se vilken information som sparats genom att logga i på sin profil. All information om en produkt eller en samarbetspartner beskrivs och återges så utförligt som möjligt.

1. Företagsinformation

Whatelse Group ApS Gustav III:s Boulevard, 169 73 Solna, +46 812 162 620 Org.nr: DK-37574015 Email: [email protected]se

2. Godkännande

Genom att använda www.whatelse.se och dess tjänster ger du ditt fulla samtycke till de underliggande villkoren och bestämmelserna.

3.Kontakt och kundtjänst

Whatelse Group ApS erbjuder kundservice alla vardagar. Supportkommunikationen sker direkt mellan kundtjänstavdelningen och kunden. Frågor besvaras normalt sett inom 24 timmar. Email: [email protected]

4. Ålder

Man måste vara över 18 år för att handla på www.whatelse.se. Vid beställning av produkter/upplevelser på  www.whatelse.se bekräftar kunden att denne är 18 år eller äldre. Whatelse Group ApS kan ej hållas ansvarig för minderåriga kunder som uppger falska personuppgifter vid köp.

5. Beställningsprocessen

Produkten/värdebeviset köps online via www.whatelse.se under en specificerad tidsperiod eller till dess att samtliga produkter/värdebevis är sålda. Whatelse Group ApS anger uttryckligen under vilken tidsperiod produkten/värdebeviset kan köpas, samt om det är ett maximalt antal produkter/värdebevis till salu under den aktuella tidsperioden. Vid beställningstillfället uppger kunden namn, adress, mailadress samt önskad betalningsmetod.

Därefter kan kunden slutföra betalningen genom att fylla i sina betalningsuppgifter. När betalningen är genomförd mottager kunden ett ordernummer via mail. Kunden ombeds ha ordernumret tillhands vid all kontakt med Whatelse Group ApS. Försäljningen av produkten/värdebeviset anses genomförds först när Whatelse Group ApS har genomfört betalningen. Skulle betalningen misslyckas vid första försöket (pga. felaktigt kontonummer eller kortnummer, övertrassering, nekad betalning, etc.) upphör kundens rätt till produkten/värdebeviset.

När köpet har genomförts skickas orderbekräftelsen på produkten eller värdebeviset till den mailadress kunden uppger i samband med beställningen. Orderbekräftelsen är kunden tillhanda senast 24 timmar efter genomfört köp. Produkten/värdebeviset skickas så snart betalningen har registrerats hos Whatelse Group ApS.

I de fall det rör sig om ett värdebevis till en upplevelse ska värdebeviset inlösas hos den aktuella samarbetspartnern inom den angivna tidsperioden. Om det inte är möjligt att uppfylla kundens beställning kommer Whatelse Group ApS att informera kunden snarast, och kunden har således rätt att ångra sin beställning.

Whatelse.se är en webbshop som är öppen 24 timmar om dygnet, men det kan förekomma underhåll som gör att hemsidan inte är tillgänglig. Beställningar gjorda på helgdagar behandlas nästkommande vardag.

Whatelse Group ApS förbehåller sig rätten att begränsa beställningsmöjligheterna samt att annullera ett eller flera köp vid misstanke om eller konstaterat missbruk, vid pågående eller tidigare tvist eller när de beställda och returnerade varorna uppnår en onormal mängd.

6. Betalningsvillkor

Köp betalas online med vanliga betalkort, som Visa, Mastercard, Maestro och Diners Club. Betalningen reserveras omedelbart på kunden betalkort efter genomförd beställning. Köpet betraktas som genomfört först när, och om, Whatelse Group ApS kan registrera betalningen. Skulle betalningen inte gå igenom vid första försöket (pga. felaktigt kontonummer eller kortnummer, övertrassering, nekad betalning, etc.) betraktas köpet som ej genomfört. Whatelse Group ApS drar aldrig större summor än det som avtalats inom ramarna för det aktuella köpet. Kundens kortuppgifter lagras inte hos Whatelse Group ApS.

Whatelse Group ApS använder ePay för all hantering av onlinebetalningar. ePay/Payment Solutions är PCI-certifierade av VISA/Mastercard och all kommunikation sker krypterat via en säker förbindelse. Detta innebär att samtliga transaktioner sker i en säker miljö där ingen kan se de uppgifter som uppgivits i samband med betalningen.

7. Priser & betalning

Whatelse Group ApS fastställer priset för produkter/upplevelser enligt de avtal som ingåtts med samarbetspartnern. Samtliga angivna priser är ordinarie försäljningspriser inklusive moms i de fall det rör sig om momspliktiga tjänster. När betalningen är genomförd skickar Whatelse Group ApS orderbekräftelsen till den mailadress kunden har angivit i samband med köp, såtillvida inget annat har avtalats. Om betalningen misslyckas informerar Whatelse Group ApS kunden om detta, varefter kunden kan göra ett nytt försök att genomföra betalningen, så länge försäljningsperioden inte är avslutad. Om kundens betalning först är Whatelse Group ApS tillhanda efter avslutad försäljningsperiod anses köpet ogiltigt och kundens betalning återbetalas snarast. Om det mot förmodan skulle ske ett tryckfel eller ett fel i prissättningen gör Whatelse Group ApS sitt bästa för att snarast möjligt kontakta kunden. Whatelse Group ApS strävar efter att alltid tillmötesgå kunden och uppnå en tillfredsställande lösning i dessa fall.

8. Tillgänglighet

Produkterna/värdebevisen säljs i begränsat antal. Produkterna och priserna gäller såsom de visas på www.whatelse.dk och tillgängligheten beror på lagerföringen hos den aktuella samarbetspartnern.

Whatelse Group ApS strävar efter att leverera alla genomförda beställningar. Whatelse Group ApS kan ej hållas ansvarig för bristande tillgänglighet på en viss produkt hos samarbetspartner eller för eventuell skada som följer på detta.

Om en eller flera produkter inte kan levereras som utlovat kontaktar Whatelse Group ApS kunden via mail eller telefon och informerar om att beställningen blir delvis eller helt annullerad.

9. Leverans

Värdebeviset eller orderbekräftelsen på en beställd produkt skickas inom 24 timmar från att villkoren för köpet anses uppfyllda. Leveranstid och fraktkostnad för fysiska produkter framgår i villkoren för den aktuella kampanjen.

Leveranstider kan variera från leverantör till leverantör och eventuella garantier eller riktlinjer angående leveranstider underkastas eventuella förseningar orsakade av förseningar hos leverantören, i postgången eller pga. force majeure, och Whatelse Group ApS kan ej hållas ansvarig för ovanstående. Om kunden beställer produkter från flera olika leverantörer levereras produkterna inte samlat.

10. Ångerrätt

Som utgångspunkt har kunden 14 dagars ångerrätt vid köp enligt distansavtalslagen. För fysiska produkter gäller 14 dagar från det att kunden mottager produkten. För värdebevis löper fristen från det datum då kunden mottager värdebeviset via mail. Om kunden önskar nyttja ångerrätten ska Whatelse Group ApS informeras om detta inom 14 dagar från att värdebeviset eller produkten mottagits. Kunden informerar Whatelse Group ApS kundtjänstavdelning på telefon: +46 (0) 812 162 620 eller mail: [email protected]

10.1. Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte vid köp av värdebevis till t ex arrangemang eller events som äger rum på ett specifikt datum eller inom en bestämd tidsperiod, eftersom dessa tjänster är undantagna ångerrätten i enlighet med Lagen om distansavtal §11, punkt 12. Det är inte möjligt att ångra ett köp efter det att värdebeviset inlösts hos en av Whatelse Group ApS samarbetspartners. 

10.2 Återbetalning av köpesumma

I det fall kunden nyttjar ångerrätten återbetalar Whatelse Group ApS köpesumman utan onödiga dröjsmål och allra senast inom 14 dagar från det datum då meddelande om ångrat köp mottogs. Whatelse Group ApS återbetalar köpesumma till bankkontot kopplat till det betalkort kunden betalade köpet med. Whatelse Group ApS kan tillbakahålla återbetalningen till dess att Whatelse Group ApS mottagit bekräftelse från samarbetspartnern om att produkten erhållits i retur. Ångrat köp kan åberopas enligt de villkor som fastställts av den samarbetspartner som tillhandahåller produkten, och Whatelse Group ApS kan ej hållas ansvarig härom. Innan kunden genomför en beställning bör kunden därför sätta sig in i den aktuella leverantörens villkor för ångrat köp och reklamation. Dessa framgår i villkoren för kampanjen. Ångerfristen för den fysiska produkten löper från det datum produkten mottagits. Vid retur skickas produkten direkt till avsändaradressen. Detta ska ske inom 14 dagar från det att kunden meddelat Whatelse Group ApS om att denne önskar nyttja ångerrätten.

11. Reklamation

Kunden har, enligt konsumentlagen, 24 månaders reklamationsrätt på samtliga produkter. En förutsättning är dock att åberopade brister eller fel inte har uppstått till följd av felaktig användning av produkten eller annat skadevållande beteende. Kunden ska reklamera produkten inom en rimlig tidsram, vilket innebär inom två månader efter det att bristen eller felet upptäckts och konstaterats. Vid berättigad reklamation står Whatelse Group ApS för kostnaderna samt åtager sig att byta ut produkten.

12. Inlösen av värdebevis hos Whatelse Group ApS samarbetspartners

Vid köp av upplevelser eller inträde till arrangemang utställes ett värdebevis som kan användas hos den aktuella samarbetspartnern. Om inget annat anges är värdebeviset giltigt i 3 år från utfärdandedatum. I det fall värdebeviset rör en produkt/tjänst som endast erbjuds under en specifik period (t ex arrangemang och events) begränsas värdebevisets giltighet automatiskt därefter. Samtliga värdebevis är försedda med unika koder. Samarbetspartnern ska använda dessa koder när kunden löser in sitt värdebevis. Kopiering och manipulation av värdebevisen är ej tillåtet. Vid misstanke om kopiering eller manipulation av värdebevis förbehåller sig Whatelse Group ApS rätten att överlämna relevant insamlad information till berörd samarbetspartner eller offentlig myndighet. Värdebeviset är inte personligt och kan överföras till tredje part. Whatelse Group ApS förbehåller sig rätten att vid extraordinära omständigheter upphöra med försäljningen av värdebevis och/eller återkalla redan sålda värdebevis. Om detta skulle bli aktuellt informerar Whatelse Group ApS kunden härom och återbetalar köpesumman.

13. Upphörande av profil och kundförhållande

Vid händelse av upphörande av kundförhållande med Whatelse Group ApS, vare sig det är kunden eller Whatelse Group ApS som säger upp eller häver förhållandet, kommer all data Whatelse Group ApS har om kunden på www.whatelse.se raderas senast 14 dagar efter det slutgiltiga upphörandet.

14. Driftsäkerhet och tillgänglighet

Whatelse Group ApS strävar efter att vara tillgänglig för sina användare 24 timmar om dygnet, men kan inte garantera att hemsidan alltid är fullt fungerande och felfri. Whatelse Group ApS kan inte hållas ansvarig för eventuella konsekvenser som följer på användningen av www.whatelse.se, t ex skador på datorsystem eller förlust av data. Kunden ansvarar själv för den tekniska utrustningen och mjukvaran som krävs för att kunna använda hemsidan, inklusive, men inte begränsat till, internetuppkoppling, webbläsare, mailprogram, etc. Whatelse Group ApS avsäger sig likaledes ansvar för alla eventuella förluster orsakade av användningen av Whatelse Group ApS tjänster, när de tekniska kravspecifikationerna tillika kompletterande instruktionerna inte efterlevs.

15. Ansvarsfriskrivning

Kundens användning av Whatelse Group ApS tjänster sker uteslutande på kundens eget ansvar. Whatelse Group ApS kan ej hållas ansvarig eller avkrävas ersättning för eventuella förluster under följande omständigheter:

  • Värdebeviset har inte lösts in hos samarbetspartnern
  • Produkten eller tjänsten motsvarar inte kundens förväntningar utöver de produbeskrivningar Whatelse Group ApS har tillhandahållit
  • Samarbetspartnern går i konkurs

16. Tredje parts rättigheter

Kunden ansvarar inför Whatelse Group ApS för att den egna datan inte kränker tredje parts rättigheter. I händelse av att det vidtages rättsliga åtgärder mot kunden eller Whatelse Group ApS med utgångspunkt i att Whatelse Group ApS tjänster kränker tredje parts rättigheter står det Whatelse Group ApS fritt att ändra och anpassa sina tjänster, så att kränkningen upphör, eller att utan ansvar upphäva det aktuella avtalet helt eller delvis. I båda fall står det Whatelse Group ApS fritt att övertaga rättssaken eller de med rättssaken förbundna kostnaderna. Whatelse Group ApS förbehåller sig rätten att genomföra rättssaken eller avsluta den genom förlikning.

17. Kundupplysningar

När kunden upprättar en profil hos Whatelse Group ApS registreras kundens upplysningar, inklusive personnamn, adress och mailadress, i Whatelse Group ApS kunddatabas. Whatelse Group ApS behandlar dessa upplysningar i enlighet med lagen om behandling om personuppgifter. Direktören och betrodda medarbetare inom Whatelse Group ApS har tillgång till de uppgifter som registreras om kunden. Dataansvarig för www.whatelse.se är. Whatelse Group ApS. Whatelse Goup ApS förbehåller sig rätten att använda sig av externa leverantörer av diverse tjänster som kräver utbyte av kunduppgifter för korrekt utförande av den aktuella tjänsten. Samtliga av Whatelse Group ApS samarbetspartners förbinder sig att, efter avslutat samarbete, radera all data om kunderna. Whatelse Group ApS frånskriver sig ansvaret för eventuella enskilda leverantörer eller samarbetspartners underlåtenhet att efterleva sagda praxis. Samtliga leverantörer och samarbetspartner har informerats om Whatelse Group ApS sekretesspolicy samt affärsvillkor. Som registrerad hos Whatelse Group ApS har kunden alltid rätt att invända mot registreringen. Kunden har även rätt att begära information om vilka uppgifter som finns registrerade. Dessa rätter finns beskrivna i Personuppgiftslagen. Frågor och synpunkter om detta hänvisas till Whatelse Group ApS via mail: [email protected]

18. I händelse av fel eller problem

Om det skulle uppstå fel eller problem med produkten/värdebeviset eller inlösningen av detsamma strävar Whatelse Group ApS efter att hjälpa kunden att finna en lösning. Kunden ombedes kontakta Whatelse Group ApS kundtjänst på email: [email protected] eller telefon: +46 812 162 620.

19. Mail-lista

Kommunikationen från Whatelse Group ApS till kunden är till viss del automatiserad och sker som utgångspunkt via mail. Därför är det en förutsättning för att kunna vara kund hos Whatelse Group ApS att man godkänner att mottaga mail från Whatelse Group ApS. Genom att godkänna de gällande affärsvillkoren samtycker kunden därför uttryckligen till att bli registrerad på Whatelse Group ApS mail-lista och hädanefter löpande mottaga mail med Whatelse Group ApS kampanjer, information och nyhetsutskick. Kunden har dock rätt att när som helst avregistrera sig från dessa utskick via inställningar på sin profil eller via [email protected]

20. Kundens behandling och hantering av personuppgifter och annan data

Kunden avgör och bär ansvaret för vilka personuppgifter som registreras på det egna kontot och/eller vid köp av en produkt/värdebevis, samt hur dessa uppgifter används. Whatelse Group ApS använder cookies för att föra demografisk- och användarrelaterad statistik samt för att säkerställa en varierad visning av annonser. I detta syfte registrerar vi endast information av teknisk karaktär, som typ av webbläsare, IP-nummer, mm. I samband med annonser registrerar vi endast om kunden klickar på de visade annonserna. Inga personliga uppgifter om kundens navigering på www.whatelse.se lagras.

21. Straffbara förhållanden

I händelse av att Whatelse Group ApS blir underrättade om straffbara förhållanden och aktiviteter i samband med en kunds anknytning till Whatelse Group ApS, kommer Whatelse Group ApS att, inklusive men inte begränsat till, omedelbart stänga ned berörd kunds konto samt vidarebefordra relevanta uppgifter till svenska myndigheter, i den omfattning detta är påkrävt.

22. Ändringar i villkoren

Whatelse Group ApS förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i föreliggande villkor. De aktuella villkoren framgår alltid på www.whatelse.se.

23. Tillämplig lag och domstolsbehörighet

De allmänna villkoren, däribland kundens användning av www.whatelse.se, är underkastade dansk lagstiftning och eventuella tvister och skiljaktigheter mellan kund och Whatelse Group ApS ska biläggas i domstolen i Köpenhamn.

24. Force Majeure

Varken Whatelse Group ApS eller deras samarbetspartners kan hållas ansvariga för underlåtenhet att upprätthålla sin del av avtalet, om underlåtenheten beror på force majeure eller annan tvingande omständighet, som parterna inte skäligen kunde ha räknat med eller tagit i beaktande vid tiden för avtalets ingående, och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

25. Ej uthämtad vara

I vissa fall blir ej uthämtade varor returnerade till Whatelse Group ApS. Om kunden önskar att få varan skickad på nytt ska kunden kontakta Whatelse Group ApS kundtjänst. Det kostar 65 SEK i frakt- och hanteringskostnader att få en ej uthämtad vara skickad på nytt. Denna summa ska vara Whatelse Group ApS tillhanda innan varan skickas igen. Om en ej uthämtad vara returneras till leverantör eller samarbetspartner kan Whatelse Group ApS på kundens vägnar kontakta berörd leverantör eller samarbetspartner och få varan skickad på nytt. Whatelse Group ApS kan ej hållas ansvarig för eventuella extrakostnader påförda av leverantören eller samarbetspartnern.

26. Klagomål & reklamation

I det fall kunden har klagomål om köpprocessen eller produkten/värdebeviset ombedes kunden kontakta Whatelse Group ApS på [email protected] Om parterna inte finner en lösning kan kunden vända sig till Konsumentverket på www.konsumentverket.se. Kunden kan också vända sig till andra godkända instanser för hjälp i ärendet. Vänligen se Konsumentverkets hemsida för godkända instanser.

Close

Kundvagn (0)

Cart is empty Kundvagnen är tom.

Whatelse SE

din exklusiva kundklubb